Lurah Alay!

share to whatsapp

Ngaranna ge karek jadi pejabat, sagalana kudu lancar tur ngayakinkeun. Komo ieu dina acara distirenan alias pelantikan, atuh kudu siap-siap. Lurah Rancabanyol nu anyar, Lurah Iwan, geus saged ti imah keneh. Make jas anyar meunang meuli ti Pasar Baru. Sapatu ti Cibaduyut. Kopeah meunang meuli ti toko H. Iming. Kacamata ti 76 Optikal, malah ku Kang Vitman mah dibere minyak seungit Hugo Boss sagala. Cenah, ameh boga wibawa pas engké biantara di hareupeun dewan perwakilan jeung masarakat Rancabanyol.

Kabeneran ari masalah nulis pidato mah, panan geus aya Sekdes Sona. Salaku juru tulis nu geus loba moyan di sisi balong, pasti lah eusi pidato alias biantarana mah teu perlu ditanyakeun deui. Sekdes mah ahlina atuh dina ngaguar eusi pidato. Lurah Iwan mah memang taluk lamun kudu make pidato teknik impromptu alias teknik improvisasi. Manehna mah leuwih percaya diri lamun aya nu pangnyieunkeun eusi pidato. Masalah mawakeun di hareup mah urusan lain, da percuma ari euweuh nu dibacakeun mah.

Kabeneran nu rek dibahas teh masalah kaayaan di Rancabanyol jeung program nu rek diajangkeun ku Lurah Iwan ka hareupna. Malah pikeun nyieun naskah pidatona ge, panan Sekdes nepi ka muka referensi buku nu ti dalam negeri nepi ka luar negeri sagala. Hal eta teu aya lain, ameh eusi pidato nu engke ditepikeun ku Lurah Iwan sing mundel tur rada ngilmiah. Era atuh, Lurah Iwan kitu-kitu oge pernah nyuprih elmu S2 di UPI. Komo Sekdes, kajeun goreng patut kitu ge... panan manehna pernah ngumbara neangan élmu di nagri Walanda. Maenya teuing eusi pidato rek cawerang mah!

Tah, jam salapan isuk-isuk kadang warga Rancabanyol geus karumpul di aula desa. Sakumna warga geus nganti-nganti pamingpin anyar di Rancabanyol. Teh Resti, Teh Yuyu, Ibu Ade, Kang Wira, Kang Roens, Kang Jack, Mang Ndien, Jang Icham, Neng Elly, jeung nu lainna geus diuk dina korsi sewang-sewangan. Balas ku pinuh-pinuhna aula, Kang Jack jeung Kang Jojo mah malah nepi ka sili lahun sagala! Kang Shandy jeung jeung Teh Ciez mah panan nepi ka cicing di tukangeun gedong aula.

Ari Lurah Iwan diuk panghareupna bangun nu guligah. Di gigireun, Sekdes ngipasan ku hihid... da katingal Lurah Iwan jiga nu geumpeur keneh. Kesang katingal ngucur dina taarna.
"Sek, mana naskah pidato teh?" tanya Lurah Iwan ka Sékdés Sona.
"Tenang Pa Lurah. Ieu tos disiapkeun dina map! Nembe beres tadi subuh!"
"Euh, ilaing mah, uing can sempet maca heula eusina!"
"Ah, Pa Lurah mah jiga kakaraeun wae biantara. Kalem we kantun maca. Eusi pidato mah dijamin pool!" ceuk Sekdes bari ngasongkeun naskah pidato. Karek oge eta naskah ditampa, Lurah Iwan geus dipanggil nu mawa acara, Neng Dina.
"Pa Lurah, mangga dihaturanan ka payun..."
Lurah Iwan gagah leumpang bari unggeuk heula ka kabeh hadirin. Manehna langsung nangtung na podium. Ngabenerkeun mic sakeudeung. Ngatur napas heula. Panon anteb ka sakuliah nu hadir di rohangan. Bener! Eta ciri orator ulung.

Lurah Iwan mimiti ngucapkeun salam:
"Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh!"
Saur manuk, kabeh hadirin ngajawab salam. Lurah Iwan mimiti ngabuka map. Pas dibuka, manéhna ngan ngahuleng. Eusi pidato nu kudu ditepikan aya kana 23 lembarna. Ngan Lurah tetap ngahuleng bari tetempoan geus mulai ngolenyay, kEsang tiis bijil, sadaya hadirin dadaksakala katingal ku manehna jiga maung nu siap ngerekeb.
"Eu... Eu.. euh! Ngik!"
Ngan sakitu nu diucapkeun ku Lurah Iwan saacan manehna tuluy kapiuhan dina podium. Naskah dina map nu tadi rek dibacakeun teh... awuran, pabalatak. Katingal eusi pidato nu ditulis dina halaman ka-1:

455al4mu'4l41kuM W4rr4hm4tull4h1 W4barAk44TUh!
1nn4 Hamd4LiLlAh. n4hm4duhu W4 n45tAI’nuhU w4 Na5tA6f1ruHu W4 na Ud2ub1ll4h1 miN 5yurur1 4nFUs1n4 WA M1n S4yY14t1 4’M4l1n4. m4yyahD21ll4hu f4la muD21L4llAh W4m4 Yudl1lHU fal4 h4d1Y4l4h.

45yh4dU4nl4 1lah4 1ll4L4H w4hdAhU L4 5Y4r1k4l4h, w4 45yh4dU 4Nn4 muh4mmAdan ‘4bDUhu w4 r05uLUHu, l4 nAb1y4 b4’D4H.

Puji 4NU J4nteN M1m1t1 n64Mu61-Mu6i k4 6u5ti nu m4H4 5uc1. PUj4 m1n4n6k4 bubuk4 c4r1t4, Ur4N6 54N66ak3un k4 p4nGéR4n Nu murb3n6 4l4m, k4l4yan Sukur K4p1h4tuR k4 4ll0H nu M4h4 G0fUr.

4lhAMDUl1Ll4h w4 5yukrill4h W4 ‘4l4 NI’MatiLl4h, d1n4 dintEn 13u ANU D1muLYakeUN ku 4lL0h 5wt, ur4ng 5ad4ya ParaNt05 d1K3rs4kEun kU m4nT3n-Na t145a k3mP3l n6ariuNg d1N4 13u p4m4k5adan, d1n4 r4rag4 nY4mBun6keuN t4t4L1 51LATURahm1 4ntaWi5 pAp4D4 ur4n6 5al4ku um4T mu5lim. 4tuh K4l1hn4 t1 ét4, ur4ng n6aRiuNg Téh 5eJ4 NY4k5én1 K4L4y4n N6aD0RoNg ku du’4 kan4 N40n rup1 4nu d1pIm4k54d....Follow:
Instagram twitter