Majalah Sunda "Mangle": Medal ti Taun 1957 Nepi ka Kiwari

share to whatsapp


Majalah Mangle nyaeta majalah basa Sunda nu ngadeg di Bogor, 21 Nopember 1957. Nu ngadegkeunana di antarana Oeton Moechtar, Rochamina Sudarmika, Wahyu Wibisana, Sukanda Kartasasmita, Saleh Danasasmita, Utay Muchtar, jeung Alibasah Kartapranata. Nu mimiti nepikeun kecap "mangle" teh Wahyu Wibisana, hartina teh "ranggeuyan kembang". Mimitina mah medalna bulanan, tapi ti taun 1965 medal saminggu sakali. Dina sajarah media basa Sunda, Mangle kaasup nu makalangan. Dina dekadeu taun 1960-an, oplah ieu majalah kungsi nepi ka 90.000 eksemplar.

Nepi ka kiwari Mangle masih keneh medal, malah jadi majalah nu pangkahotna lantaran umurna geus satengah abad. Nu ngurusna ge geus ganti generasi, ngan ari nu mingpinna mah masih keneh putrana Oeton Moechtar, Oedjang Daradjatoen. Sawatara pangarang Sunda mimiti ngasah kamampuh nulisna teh di majalah Mangle. Ti mimiti generasi Ki Umbara, Ahmad Bakri, Aam Amalia, Godi Suwarna tug nepi ka generasi kiwari. Najan ayeuna pamorna geus ngurungan, tapi Mangle jadi salah sahiji rujukan upama urang nyaritakeun kalawarta Sunda.

Kiwari eusi Mangle ngawengku diantarana carita pondok, sajak, munara cahya Islam, tanya jawab agama Islam, aweuhan Pasundan, carita pondok lucu, pangalaman paramitra, tarucing cakra, carita nyambung, opini, sarta nu sejen-sejenna.

Langgananna kalolobaan nyaeta guru sarta pagawe nagri sipil. Kiwari, Mangle geus didistribusikan di Jawa Kulon, Surabaya, sarta kungsi ngabogaan langganan di Aceh. Kiwari Mangle masih nempatkeun diri salaku majalah dina basa Sunda anu mere aspirasi lokal pikeun pangwangunan Jawa Kulon.

 Dina umur nu ka-55 taun, Mangle leuwih ningkatkeun deui minangka media massa nu boga ajen tur ciri mandiri, nu leuwih mihak kana kapentingan Ki Sunda, kalawan henteu leupas tina pluralitas kahirupan kiwari. Ku hal eta, Mangle taun 2012 medalkeun dua bentuk, nyaeta Mangle ‘versi citak’ jeung Mangle online. Kituna teh sangkan Mangle tetep teu robih pamianganana ngamumule Ki Sunda oge siap dina nyanghareupan tantangan jaman.

Penerbit : PT. Mangle Panglipur
Alamat : Jl. Lodaya No. 19-21 Bandung 40262
Telepon/Fax. : 022.7303438 Fax. 7309720
E-Mail: majalahmangle@yahoo.co.id

Sumber:
Mangle 2469 from mitra_sunda

EDISI MAJALAH MANGLE SANESNA KLIK DI DIEU Follow:
Instagram twitter