Dongeng Pabaliut

share to whatsapp

Hiji waktu Sangkuriang dititah Dayang Sumbi pikeun moro peucang. Sangkuriang indit ka tengah leuweung dibaturan ku si Tumang. Kabeneran aya sakadang peucang liwat. Waktu rek dipanah, eta peucang lumpat.
"Aduuh.. kuring tong dipanah. Kuring keur balap jeung Kuya!" ceuk eta peucang.

Na atuh, bakating ku kesel... Sangkuriang ningali si Tumang.
"Ah, daripada peucang teu beunang, si Tumang wae ku kuring dipanah!"
Waktu rek manah si Tumang ti kajauhan aya nu ngageugeuykeun:
"Eh, ki sanak ulah! Karunya atuh ka sato teh, teu boga perikasatoan pisan nya!" geuningan Putri Salju nu datang teh. Ahirna, Sangkuriang kenalan jeung Putri Salju. Nepi ka jadi sobat! Ari si Tumang? Sabab nyeri hate rek dipanah, manehna kabur!

Salila
di leuweung Sangkuriang jeung Putri Salju loba nu ngabaturan nyaeta sato-sato anu balageur ka manehna duaan. Diantara sato kasebut aya lutung nu buluna hideung tur misterius. Tapi lutung eta anu pangperhatianana ka Putri Salju. Lutung Kasarung sok nyugemakeun Purbasari kalayan mere kembang anu endah sarta bungbuahan. Tapi, Putri Salju ahirna kudu papisah oge jeung eta lutung. Si Lutung Kasarung embung milu, cenah:
"Kuring rek ngadamaikeun Purbararang jeung Purbasari!"

Nya atuh Putri Salju ayeuna mah kapaksa nuluykeun lalampahan jeung Sangkuriang. Di satengahing perjalanan, Putri Salju jeung Sangkuriang nyimpang heula ka talaga. Tah, waktu rek sibeungeut, ujug-ujug aya bangkong ngaclog hareupeunan Putri Salju.
"Cium kuring!" ceuk eta bangkong. Nya Putri Salju nyium eta bangkong. Rengse dicium, eta bangkong robah wujud jadi Bandung Bondowoso.
"Kusabab anjeun geus nyium kuring! Pek anjeun boga pamenta naon?" ceuk Bandung Bondowoso.
"Pangnyieunkeun sarebu Candi!" pamenta ti Putri Salju.
"Ulah, mending menta hayam!" ceuk Sangkuriang.
Ahirna Putri Salju nurut. Jleg wae... hareupeunana aya hayam adu. Hayam jago nu kacida gagahna. Ahirna, eta hayam dibawa ku Sangkuriang jeung Putri Salju. Liwat ka lembur, eta hayam diadukeun jeung hayam Ciung Wanara. Gapruk bae atuh hayam teh diadukeun. Lila-lila hayam Ciung Wanara teh kadeseh, terus kapaehan. Ku Ciung Wanara dibawa ka sisi Cibarani, dimandian nepi ka elingna. Gapruk diadukeun deui. Keur kitu datang Nagawiru ti Gunung Padang, nyurup kana hayam Ciung Wanara. Sanggeus kasurupan Nagawiru, hayam Ciung Wanara unggul. Hayam Sangkuriang eleh nepi ka paehna.

Sangkuriang ngaku eleh tuluy sosobatan jeung Ciung Wanara. Hiji poe Ciung Wanara ngajak ulin Sangkuriang jeung Putri salju ka imah Malin Kundang.
"Geus we lah urang ngarobrol di sisi walungan. Sakalian ngaliwet. Kuring karek ngala peuteuy jeung lauk gurame yeuh!" si Malin Kundang ngajak ka nu nyaremah ka imahna. Padahal niat si Malin Kundang mah panan hayang ngaheroan Putri Salju.
Di sisi walungan, Ciung Wanara curhat ka Sangkuriang.
"Kuring teh keur bingung. Keur kapentang asamara ku 2 wanoja, tapi bingung...."
"Naha?" tanya Sangkuriang.
"Kuring bingung, hate mah kapengpeongan ka Neng Bawang Putih... tapi si Bawang Merah ngungudag wae!"

Na, atuh panjang umur... eta nu diomongkeun teh ngaliwat ka hareupeun imah Malin Kundang.
Bawang bodas... eh Bawang Putih mawa gembolam nu pinuh ku seuseuheun. Bari hahaleuangan, manehna mapay jalan satapak ka sisi walungan. Poe eta karasa pohara bengras ku Ciung Wanara mah. Bawang Putih geura-giru nyeuseuhan pakean kotor anu dibawana. Bakating anteng teuing nyeuseuhan, Bawang Putih henteu nyadar yen salah sahiji baju geus palid kabawa cai. Cilakana baju anu palid nyaeta baju kameumeut indung terena. Sabot nyadar kana hal eta... Ciung Wanara lumpat moro baju. Alhamdulillah beunang, tuluy eta baju dibikeun ka Bawang Putih. Ahirna eta dua nonoman teh patali asih.

Ari Sangkuriang? Manehna ngadadak manyun.. pas ningali Putri Salju keur diheureuyan ku Malin Kundang. Saheunteuna ge manehna aya hate kadua leutik. Hatenana ngaheab... tuluy ngadatangan si Malin Kundang nu dianggap manehna mah geus wani purunyus.
"Nanaonan siah ngaganggu Putri Salju?" Sangkuriang nyentak si Malin Kundang.
"Hor, ari Akang kunaon bet ngamuk sagala? Putri Salju ge ka uing teu nanaon?" jawab si Malin Kundang. Putri Salju ngan bisa ngadegdeg ningali kitu mah. Manehna ngejat ti eta tempat.
Ahirna, Sangkuriang malik teu suka ka Malin Kundang. Sangkuriang najong si Malin Kundang nepi nyuksruk... notog kana batu badag nu aya di tengah walungan!

Geuning, eta batu teh lain batu samanea. Eta teh: Batu Menangis! Dadaksakala langit robah jadi poek sarta kilat tingburinyay dipirig geledeg anu ngabeledag.
"Anjeun kudu jadi batur kuring!" ceuk eta Batu Menangis alias batu badag nu aya di tengah walungan tea.

Malin Kundang sieun sarta rek lumpat ka arah Ciung Wanara jeung Bawang Putih nu nyorongcod tuurna waktu ningali kaayaan harengheng kitu. Tapi Malin Kundang ngarasa sukuna beurat. Sabot manehna melong ka handap ditempona sukuna geus jadi batu, tuluy ayeuna bitisna, pingpingna, sarta terus naek ka luhur. Malin Kundang ceuceuleuweungan menta tulung ka nu aya di dinya. Tapi kabeh ngan bisa melong kalayan hate nu sungkawa kabina-bina...teu tega ningali nasib Malin Kundang. Komo Sangkuriang mah. Manehna langsung ninggalkeun eta tempat...teuing rek ka mana. Manehna ngan nuturkeun indung suku.. da indung barudak mah panan can boga! Ieu ge keur usaha....

Ahirna, Sangkuriang lalampahan. Manehna geus kuru jeung awak letoy... sabab sababarah poe can dieusian sangu. Manehna jadi tukang baramaen. Kabeneran aya nu keur babalakecrakan beres panen. Katelah aya jelema beunghar nu ngaranna Nyi Endit. Sangkuriang jajaluk menta dahar. tapi Nyi Endit teu malire. Malah, gantawang teh Nyi Endit beak nyarekan, ka Sangkuriang terus dititah nyingkah. Sangkuriang hatena geus asa katurih.Manehna ngomong:"Kabeh ge bakal aya wawalesna!" ceuk Sangkuriang bari ngetrokkeun iteukna.

Henteu lila, tina palebah iteuk nu diketrokkeun na taneuh... ngaburial cai, ngadadak pakarangan ge pinuh ku cai. Nyi Endit kakeueum. Atuh kabeh jadi kakeueum, kaasup imah Nyi Endit jeung pagawe-pagawena... nepi kalaput. Eta tempat jadi talaga.

Sangkuriang antukna milih cicing di walungan sisi talaga. Nepi ka mangtaun-taun.

Tilu taun ti harita.
Dina hiji peuting... bulan nembongan. Sangkuriang aprak-aprakan, tuluy manehna di tengah leuweung papanggih jeung putri geulis nu keur ninun di hiji saung. Eta putri geulis pisan. Sangkuriang kataji ku nyi putri. Sangkuriang ngadeukeutan eta putri. Ngan basa rek diajak ngobrol, eta putri kalahkah nanya tiheula.
"Kang, atos tabuh 12 wengi teu acan ieu teh?" euleuh, geuning eta putri teh Cinderella.
"Sakedap deui panginten!" jawab Sangkuriang. Na atuh... eta Nyi Putri langsung ngabecir, "bade kamana Nyi Putri teh?"
"Hilap! Teu acan ngadamel status Facebook!" © Abah AminFollow:
Instagram twitter