Biantara Masrahkeun Calon Panganten Lalaki

share to whatsapp

Basa Jang Icham rek pakait indung suku engke peutingna jeung Neng Cinta. Kang Iwan, salaku wawakil kulawarga kapeto jadi bagean biantara.

Assalamu ‘alaikum wr. wb. Salam persaudaraan. Hidup rahayat.
Geus lila bangsa urang beak dijajah ku kamiskinan jeung antek-antek nagara anu ngarusak tatanan hirup-hurip ekonomi bangsa urang? Maenya urang arek cicing wae? Hayu bangkit..... geura hudang urang Sunda! Ilaing teh ngan bisa mere sora wungkul, ari jadi pamingpin euweuh hiji-hiji acan nu pinunjul. Regepkeun, urang Sunda teh ulah pakia-kia. Ieu mah acan jadi nanaon geus silihsuntrungkeun. Engke silihsuntrungkeun mah mun geus jarumeneng kabeh! Mun diibaratkeun jiga Agustusan mah, waktu panjat pinang... ieu mah karek naek geus ditarik kolor. Atuh ngaburahol. Engke mun rek menta jatah mah geus kabeh hadiah di luhur kahontal. Astagfirullah.... naha jadi langsung panas kieu ieu teh. Hapunten hadirin sadaya, masih keneh kacandak tuda sumanget tadi wengi. Abdi teh tadi wengi nembi orasi di payuneun massa partai sim kuring.

Mangga, urang mulang deui ka benang beureum. Alhamdulillah wa syukrillah wa ‘ala ni’matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Gusti, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi. Atuh kalihna ti eta, urang ngariung teh seja nyakseni kalayan ngadorong ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi sareng maksad sim kuring: pilih sim kuring engke dina pemilihan calon walikota!

Bapa anu dipihormat, Ibu sareng nyi mojang nu dipikanyaah ku sim kuring! Langkung ti payun langsung ka tukang, cicing di tengah... sim kuring seja ngahaturkeun rewu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Hatur sewu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Camat Wira sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Hatur nuhun oge tos ngarojong pangadamelkeun stiker, kaos, sareng kalender kampanye. Oge hatur nuhun ka rengrengan hansip nu tos ngabantos masang baliho di bunderan.

Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, wirehna pun anak Ujang Icham dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu’a, kantenan sanes lantung tambuh laku sanes lentang tanpa beja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wirehna kapungkur sabadana pun anak, Ujang Icham, patepang anu munggaran sareng Neng Cinta, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Neng Cinta apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi endahna bawa ti kudrat. Dedeg sampe rupa hade. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja mentrangan. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Pantes saupami Jang Icham teras kagembang kapengpeongan. Atuh kaleresan diwuwuh ku kolor turun Elpiji naek, itu purun ieu daek, dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. Da teu weleh ampir unggal poe nyanyi sareng joged ala Kun Kun: Hayang kawin... win...hayang kawin. Geus teu kuat mangtaun-taun bubujangan. Era ku awewe era ku pa RT, sering ngalelewe cenah teu payu ka Pa RW.

Dina danget ieu, Jang Icham teh rupina seja maheutkeun jangji pasinina, gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan, ngancik di alam rimbitan, teteg jejem rek muru ka bale nyungcung. Dina ieu kasempetan, kalayan kasakseni ku wargi-wargi, ogé diwuwuh ku para sepuh, sim kuring seja nyanggakeun pun anak, Jang Icham, ka ramana Neng Cinta, pangersana Bapa Wira kanggo ditikahkeun dina danget ieu. Atuh pami aya wagelan, saur Jang Icham wios ngantosan dugi ka 43 taun oge.

Atuh ka Bapa Wira sarimbit, hususna ka Neng Cinta, ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Jang Icham, ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, ti tengah mangga usapan ku nyalira. Nyanggakeun rambutna salambar, getihna satetes, ambekanana sadami. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu, ti handap saujung sapatu, di tengahna anu kitu, anu sawaktos-waktos sok jiga surutu.

Kalihna ti eta, Jang Icham dongkapna ka dieu teh estuning henteu jangjang henteu jingjing. Mung ieu we saurna nu dibantun teh mung sarupi, nyaeta nu ngaringkuk kawas kuuk, nu bosongot kawas marmot, nu ngarengkol osok ngompol.

Numawi Jang Icham teras ngareka sisindiran:

Kaos mah tong diwedakkan
Wedakna kedah ti kidul.
Wios Icham teu cacandakan,
Nu penting eta bedegul.

Saur Jang Ciham, eta nu bedegul lir doran pacul teh tos ngukuntit ti aalit, dicacandak ti bubudak, nanging estu teu acan pisan digolangkeun. Bubuhan dipake pamikul bengkung, dianggo pangeret bingkeng, dianggo tihul teu hurung. Numawi teras dibantun we ka dieu. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Neng Cinta, dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga.

Bapa kalih Ibu, dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat teh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Nanging ngaleut teh henteu leubeut ku tanggeuyan, ngembat teh teu rebo ku cacandakan. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. Estuning keupat eundang ngadaleungdang, indit sirib ngaligincing. Eta cenah aya nu kajingjing sakedik, kabantun bari ngalangkung, duka naon. Duka artos sapeser duka kaen sacewir, duka kunti sapeti, duka kutang sakarinjang. Eta mah haturan wae kanggo Neng Cinta, tamba isin ngaligincing.

Minangka pangjajap pangjurung laku ka Jang Icham sareng Neng Cinta, hidep duaan teh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Beber layar tarik jangkar, ngarancana mungkas mangsa lalagasan, sapuk rek muru ka bale pustaka.... eh, bale nyungcung. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga.

Sabada diwalimahan, mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh, ngarandakah kawas manjah, ngarendekeh kawas sereh. Sing ayem tengtrem kutaraharja. Runtut raut sauyunan, sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanean. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. Ka cai sing getol mandi, ka darat sing getol solat. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh, silih kojayan ku kanyaah, titih rintih mupusti rasa kaasih, tebih tina hiri dengki anggang tina pacengkadan. Sing jauh tina salingkuh, guyub akur sauyunan, ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah.

Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. Mugi agung cukup lumur, jembar hapuntenna anu diteda, bilih langkung saur bahe carek. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring, basa anu kacandak ti padésaan. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah, kabentur tuur kabentar taar, kababuk punduk kapangkek kelek, kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Hapuntenna anu kasuhun.

Pamungkas pisanggem, hatur sewu nuhun kana saneskawis perhatosanana. Tong hilap! Pilih pasangan ISIN (Iwan Suriwan-Husin Surisin) calon walikota-wakil walikota Rancabanyol nomer antrian 476.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum wr. wb.Follow:
Instagram twitter