Kakawihan (Kaulinan Barudak)

share to whatsapp

Kakawihan biasa dikawihkeun ku barudak kusabab hal ieu patali jeung kaulinan barudak. Kakawihan patali jeung istilah seni sora, dina kakawihan ngandung murwakanti, wirahma, jeung ciri puisi lianna.

Conto kakawihan dina kaulinan ucing-ucingan, memeh nangtukeun saha nu jadi ucingna sok dikawihkeun:
Hompimpah alaikum gambreng
Ma Ijah make baju rombeng

Conto kakawihan lainna:
Tampolong kaleng, belut ditalian
Tong ngomong gandeng, gelut sakalian
(Dikawihkeun lamun aya barudak keur pasea)

Trang trang kolentrang
si londok paeh nundutan
mesat gobang kabuyutan
tikusruk kana durukan
nyeh prot, nyeh prot
(Kakawihan lamun keur hujan)

#
Perepet jengkol jajahean

kadempet.... jejeretean

#
Tat tit tut daun kaliki

saha nu hitut budak lalaki
Tat tit tut daun kanyere
Saha nu hitut budak awewe

#
Ucang-ucang angge

mulung muncang di papangge
digogog ku anjing gede
anjing gede nu Mang Lebe
ari gog, gog cungungung


#
Eundeuk-eundeukan lagoni

meunang peucang sahiji
leupas deui ku nini
beunang deui ku aki

#
Ayang -ayang gung

Gung goongna rame
Menak Ki Mas Tanu
Nu jadi Wadana
Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung Kumpeni
Niat jadi pangkat
Katon kagorengan
Ngantos Kanjeng Dalem
Lempa lempi lempong
Jalan ka Batawi ngemplong
Jalan ka Batawi ngemplong


#
Bangbang kalimalima gobang, bang

Bangkong ditengah sawah, wah
Wahai tukang bajigur, gur
Guru sakola desa, sa
Saban poe diajar, jar
Jarum paranti ngaput, put
Putri nu gareulis, lis
Lisung kadua halu, lu
Luhur kapal udara, ra
Ragrag di Jakarta, ta
Tahun lima hiji, ji
Haji rek ka mekah, kah
Kahar tujuh rebu, bu
Buah meunang ngala, la
Lauk meunang nyobek, bek
Beker meunang muter, ter
Terus ka Citapen, pen
Pena gagang kalam, lam
Lampu reujeung damar, mar
Mari kueh hoho, ho
Hote pamandangan, ngan
ngantos Kangjeng Dalem, lem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong

#
Punten mangga ari ga,
gatot kaca ari ca,
cau ambon ari bon,
bonteng asak ari sak,
sakit perut ari rut,
rujak asem ari sem,
sempal-sempil ari pil,
pilem rame ari me,
meja makan ari kan,
kantong kosong ari song,
songsong lampu ari pu,
puak paok
ari wok, wok candewok

#
Ambil-ambilan turuktuk hayam samantu
saha nu diambil
kami mah budak pahatu
purah nutu purah ngejo
purah ngasakan baligo
purah tunggu bale gede
nyerieun sukuna kacugak ku kaliage
aya ubarna urat gunting sampurage
tiguling nyocolan dage.

#
Jung jae balakatanjung jae
pucuk menyan mang soyi
gedong malati riri
riri nyandung ka gusti Dalem Tumenggung Bandung
Bandung tipung polongpong
saundal endol poho
poho tadi lalajo teu mawa simbut butut
butut betet kekempis
munding kadempet jebred...!

#
Oray orayan
luar leor mapay sawah
tong ka sawah
parena keur sedeng beukah
Oray-orayan
laur leor mapay leuwi
tong ka leuwi
di leuwi loba nu mandi
Oray-orayan
oray naon, orya bungka, bungka naon, bungka laut
laut naon, laut dipa, dipa naon,...dipandeuriiiii...

#
Jaleuleu ja jaleuleu ja
Tulak tuja eman gog
Seureuh leuweung bay
Jambe kolot bug
ucing katinggang songsong
ngek!


Follow:
Instagram twitter